زمان و مکان در اختیار شماست ...
021 - 88851289

کد کالاعکسمدلمشخصاتبرندوضعیت
11112DS-2CC1112P سنسور Sony Super HAD
وضوح 480
دید شب ضعیف
نویزگیر دیجیتال
HIK VISIONموجود
11172DS-2CC1172P سنسور Sony Super HAD
وضوح 540
دید شب ضعیف
نویزگیر دیجیتال
HIK VISIONموجود
11192DS-2CC1192P سنسور Sony Super HAD
وضوح 650
دید شب ضعیف
نویزگیر دیجیتال
HIK VISIONپر فروش ترین
11113DS-2CC11A2P سنسور Sony Super HAD
وضوح 700
دید شب ضعیف
نویزگیر دیجیتال
HIK VISIONموجود
11181DS-2CC1181P سنسور Sony
وضوح 600
منو تنظیمات
نویزگیر دیجیتال
HIK VISIONپر فروش ترین
123