زمان و مکان در اختیار شماست ...
021 - 88851289

کد کالاعکسمدلمشخصاتبرندوضعیت
11512DS-2CE1512P-IR سنسور DIS 2.8
وضوح 520
دید شب 20 متر
ضد آّب
HIK VISIONموجود
11582DS-2CE1582P-IR سنسور2.8&3.6 DIS
وضوح 600
دید شب 20 متر
ضد آّب
HIK VISIONپر فروش ترین
11532DS-2CE15C2P-IR سنسور DIS 2.8
وضوح 720
دید شب 20 متر
ضد آّب
HIK VISIONموجود
11682DS-2CE1682P-IT 1 سنسور DIS 2.8
وضوح 600
دید شب 20 متر
ضد آّب
HIK VISIONموجود
11683DS-2CE1682P-IT3 سنسور 6 &3.6 DIS
وضوح 600
دید شب 40 متر
ضد آّب
HIK VISIONپر فروش ترین
12345