زمان و مکان در اختیار شماست ...
021 - 88851289

کد کالاعکسمدلمشخصاتبرندوضعیت
427120TV2712D-MPIR فاصله کانونی:12-2.7
Auto Iris
Vari-focal Up to 3 MP
Iris Control DC
HIK VISIONپر فروش ترین
403090TV-0309-MPIR فاصله کانونی: mm) 3~7)
Auto Iris
Vari-focal Up to 3 MP
Iris Control DC
HIK VISIONموجود
445100HV4510D-MPIR فاصله کانونی:mm)4.5~10)
Auto Iris
Vari-focal Up to 5 MP
Iris Control DC
HIK VISIONموجود
445101HV4510M-MPIR فاصله کانونی:mm)4.5~10)
Auto Iris
Vari-focal Up to 5 MP
Iris Control DC
HIK VISIONموجود
405150TV0515D-MPIR فاصله کانونی:mm)5~15)
Auto Iris
Vari-focal Up to 3 MP
Iris Control DC
HIK VISIONپر فروش ترین
123