زمان و مکان در اختیار شماست ...
021 - 88851289

کد کالاعکسمدلمشخصاتبرندوضعیت
321201PSl12011 240V,50/60Hz
AC plug:Euro type
DC output: 12V, 1.0A
-ناموجود
321202PSl12012 240V,50/60Hz
AC plug:Euro type
DC output: 12V, 1.0A
Good quality
-موجود
321203PSl12013 240V,50/60Hz
AC plug:US type
DC output: 12V, 1.0A
Good quality
-پر فروش ترین
321204PSl12021 240V,50/60Hz
AC plug:Euro type
DC output: 12V, 2.0A
Good quality
-موجود
321205PSl12022 240V,50/60Hz
AC plug:Euro type
DC output: 12V, 2.0A
Good quality
-ناموجود
12